Přeskočit na obsah
Domů » Sledování spotřeby stlačeného vzduchu

Sledování spotřeby stlačeného vzduchu

Sledování spotřeby stlačeného vzduchu

Jaký je význam zkoumání proudění komprimovaného vzduchu? Tato analýza nám poskytuje údaje o efektivitě kompresního zařízení, konzumaci komprimovaného vzduchu a potenciálních ztrátách vzniklých díky netěsnostem. Průtok stlačeného vzduchu se měří také při zkoušce třídy čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1.

Terminologie „plynný průtok“ může být chápána v rámci tří odlišných metrik:

  • Rychlostní ukazatel proudění (m/s) – zastupuje průměrnou rychlost procházejícího média.
  • Hmotnostní rychlost (kg/s) – reprezentuje množství hmoty vzduchu, jež projde potrubím v konkrétním časovém úseku.
  • Volumetrický průtok (m3/h) – udává objem kapaliny procházející potrubím v určeném časovém intervalu.

Volumetrický průtok je často využíván jako indikátor efektivity kompresního zařízení. Informace o volumetrickém průtoku lze najít v technických charakteristikách kompresoru, a skutečně nám poskytuje obraz o jeho efektivitě. U menších kompresorů se často setkáváme s jednotkou l/min, zatímco u větších kompresních jednotek se používá jednotka m³/h (1 m³ je rovná 1000 l). Volumetrický průtok navíc umožňuje srovnávat efektivitu mezi různými kompresory. Umožňuje definovat charakteristickou hodnotu Pspec – ukazující, kolik kW je potřeba k vygenerování volumetrického průtoku 1 m³/min.

Při zkoumání volumetrického průtoku je nezbytná opatrnost; klíčové jsou faktory jako teplota, tlak a místní podmínky měření. Volumetrické hodnoty lze kombinovat jen tehdy, když jsou měřeny za stejných podmínek teploty a tlaku. Je proto kritické rozumět kontextu, ve kterém jsou hodnoty prezentovány.

Konverze k standardním podmínkám: Pro srovnání průtoků a objemů plynů je nezbytné je převést na tzv. standardní podmínky, což zahrnuje specifickou teplotu a tlak. Avšak různé definice těchto podmínek vedly k vytvoření termínů jako „standardní průtokové podmínky“ a „normální průtokové podmínky“. Rozdíl mezi průtoky v těchto dvou podmínkách je zhruba 8,7 %. Jak ale zacházet s průtokem zaznamenaným v odlišném prostředí? Pouze po adekvátním přepočtu můžeme přesně kvantifikovat množství plynů: přijatých, konzumovaných či ztracených kvůli netěsnostem.

Plyny mají inherentní vlastnost expandovat s narůstající teplotou, což najde uplatnění například v horkovzdušných balónech. Nejlepší popis chování plynů nám poskytuje stavová rovnice ideálního plynu. Jak objem (měřený například v m³), tak hustota plynu se mění s tlakem a teplotou. Přesto hmotnost plynu (vyjádřená např. v kg, lb) zůstává stálá, což odpovídá principu zachování hmotnosti.

Co se však děje, pokud je vzduch komprimován? Během kompresního procesu se zvyšuje tlak a hustota vzduchu, zatímco jeho objem klesá. Avšak hmotnost vzduchu zůstává neměnná, což je v souladu s principem zachování hmotnosti.

Z hlediska měřicích zařízení to znamená, že hmotnostní průtokoměry, které měří průtok na bázi hmotnosti, vždy indikují stejnou hodnotu bez ohledu na aktuální teplotu či tlak. Na druhé straně, volumetrické průtokoměry, např. lopatkové, se opírají o měření průtoku, který je konvertován na volumetrický průtok na základě dimenzí potrubí. Výsledné číselné hodnoty by měly být následně kalibrovány ke standardním podmínkám.

Průtokoměry – Klasifikace:

  1. Hmotnostní průtokoměry: Měření je založeno přímo na hmotnosti média. Jejich předností je nezávislost na teplotních a tlakových podmínkách.
  2. Tepelné hmotnostní průtokoměry: Založeny na rozdílu teplot mezi detektory, kde jeden z detektorů je ohříván.
  3. Kalorimetrické průtokoměry: Využívají zdroj tepla a rozdíl teplot mezi dvěma detektory.
  4. Coriolisovy průtokoměry: Měří přímý hmotnostní průtok vycházející z Coriolisovy síly.
  5. Turbinové průtokoměry: Založeny na rotaci lopatek vlivem průcházejícího média.
  6. Vířivé průtokoměry: Založeny na detekci vířivých sledů vytvářených průchodem média kolem překážky.
  7. Ultrazvukové průtokoměry: Využívají ultrazvuk k měření rychlosti průtoku.

V oblasti průmyslové automatizace a regulace je měření průtoku vzduchu a jeho regulace jedním z klíčových aspektů. Známý průtok vzduchu umožňuje přesné řízení procesů a optimalizaci provozních podmínek. Měření průtoku komprimovaného vzduchu je důležité z hlediska účinnosti, bezpečnosti a ekonomiky. Ve výrobních zařízeních může být proudění komprimovaného vzduchu klíčovým parametrem pro dosažení požadované kvality produktu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE MĚŘENÍ PRŮTOKU STLAČENÉHO VZDUCHU

Otázka: Proč používat digitální průtokoměr?

Odpověď: Digitální průtokoměry jsou stále oblíbenější volbou v různých průmyslových odvětvích a aplikacích. Existuje mnoho důvodů, proč se vyplatí je používat. Za prvé, digitální průtokoměry nabízejí přesnější a preciznější měření než tradiční mechanické průtokoměry. Díky digitálnímu odečtu lze získat výsledky s větší přesností, což je důležité zejména pro důležité výrobní procesy. Za druhé, digitální průtokoměry bývají spolehlivější a odolnější. Mají méně pohyblivých částí, což snižuje riziko poruchy a potřebu údržby. Většina digitálních průtokoměrů je navíc vybavena funkcemi autodiagnostiky a alarmu, což umožňuje rychle reagovat na případné problémy. Za třetí, digitální průtokoměry často nabízejí větší flexibilitu a možnost přizpůsobení parametrů konkrétním potřebám. Díky tomu lze snadno měnit měřicí rozsah nebo jednotky měření. A konečně, digitální průtokoměry bývají sofistikovanější a umožňují dálkové monitorování a ovládání, což je užitečné zejména na vzdálených nebo těžko přístupných místech.

Otázka: Kde se používá měřič stlačeného vzduchu?

Odpověď: Průtokoměr stlačeného vzduchu, známý také jako tlakoměr, je zařízení používané k měření tlaku stlačeného vzduchu. Používá se v mnoha různých průmyslových odvětvích a oborech, a to jak v průmyslu, tak v domácnostech. V průmyslu se používá k monitorování a kontrole tlaku vzduchu v různých typech systémů a zařízení, jako jsou kompresory, systémy HVAC, vzduchové kompresory nebo pneumatické řídicí systémy. Měřič stlačeného vzduchu je také nepostradatelný v oblastech, které vyžadují přesnou kontrolu a monitorování tlaku vzduchu, jako je automobilový průmysl, letectví, lékařství nebo věda. V domácnostech se tyto měřiče často používají ke kontrole tlaku v pneumatikách automobilů. Tlakoměry se vyznačují vysokou přesností a precizností měření, což je nesmírně důležité pro provozy, které vyžadují přesnou kontrolu tlaku. Samotný tlak vzduchu má obrovský vliv na fungování mnoha systémů a procesů, a proto je tak důležité jej pravidelně kontrolovat.  K měření průměru potrubí potřebujete svinovací metr nebo kaliper. Tento postup závisí na tom, zda má měřič k dispozici potrubí z vnější i vnitřní strany. Pokud je potrubí přístupné pouze z vnější strany, změřte obvod a poté tuto hodnotu vydělte číslem pí (přibližně 3,14), čímž získáte průměr. Pokud je možné měřit zevnitř, můžete jednoduše změřit vzdálenost od jedné strany trubky k druhé. Je však důležité si uvědomit, že vnitřní průměr trubky se liší od vnějšího průměru. Je to proto, že potrubí má tloušťku stěny, kterou je třeba při měření zohlednit. V praxi odborníci rozhodně upřednostňují použití měrky, která je přesnější. Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro správné změření průměru potrubí a výběr správné velikosti pro konkrétní potřeby, ať už pro instalační nebo stavební účely.

Otázka: Jak změřím průměr potrubí?

Odpověď: K tomuto účelu potřebujete měřící pásmo nebo kaliper. Proces měření by měl být prováděn s maximální přesností, protože i ty nejmenší chyby mohou později vést k vážným problémům. Začněte měřením vnějšího obvodu trubky pomocí měřicího pásku. Nezapomeňte, že tak musíte učinit v nejširším místě. Poté tento výsledek vydělte číslem pí (přibližně 3,14) a získáte vnější průměr trubky. Pokud potřebujete znát pouze vnitřní průměr, odečtěte od naměřeného vnějšího průměru dvojnásobek tloušťky stěny trubky. Tloušťku stěny můžete změřit pomocí posuvného měřítka. Je důležité si uvědomit, že tato měření nemusí být přesná u ohnutých, poškozených nebo nepravidelně tvarovaných trubek. V takových situacích je vhodné poradit se s odborníkem nebo využít služeb specializovaných měřicích firem.

Otázka: Jak funguje měření průtoku stlačeného vzduchu?

Odpověď: Měření průtoku stlačeného vzduchu se provádí pomocí speciálního zařízení, průtokoměru. Jeho podstatou je měření průtoku a tlaku vzduchu za účelem sledování a regulace procesu.

Otázka: Jak se instaluje měřič průtoku stlačeného vzduchu?

Odpověď: Průtokoměr stlačeného vzduchu se snadno instaluje. Je třeba jej namontovat na vhodné místo na potrubí pomocí montážní sady, která obvykle obsahuje sondu, ventil a rychlospojky.

Otázka: Je průtokoměr stlačeného vzduchu kompatibilní s trubkami o větším průměru?

Odpověď: Ano, průtokoměry jsou k dispozici pro různé vnitřní průměry potrubí, včetně potrubí s větším průměrem.

Otázka: Jak mohu měřit průtok dusíku pomocí průtokoměru vzduchu?

Odpověď: Průtokoměry vzduchu se často používají k měření průtoku různých procesních plynů, včetně dusíku nebo argonu. Měření průtoku dusíku je podobné měření průtoku vzduchu.

Otázka: Mohu použít jeden přístroj k měření průtoku a tlaku?

Odpověď: Ano, některá pokročilá měřicí zařízení mohou měřit průtok i tlak současně, čímž odpadá potřeba různých zařízení.

Otázka: Může mi měření průtoku stlačeného vzduchu pomoci ušetřit energii?

Odpověď: Ano, měření průtoku stlačeného vzduchu se často používá ke sledování a optimalizaci spotřeby energie. Například pomáháme šetřit energii vypínáním nepotřebné celkové spotřeby.

Otázka: Jak mohu zjistit únik stlačeného vzduchu?

Odpověď: Průtokoměry stlačeného vzduchu mohou pomoci odhalit úniky. Pokud jsou naměřené hodnoty ze zařízení neočekávaně vysoké, může to znamenat přítomnost úniku.

Otázka: Co je to hmotnostní průtokoměr?

Odpověď: Hmotnostní průtokoměr je typ měřidla, které měří množství látky (v tomto případě vzduchu), která jím protéká, na základě hmotnosti, nikoli objemu.

Otázka: Je průtokoměr vzduchu kompatibilní s různými tlaky?

Odpověď: Ano, průtokoměry vzduchu jsou navrženy tak, aby pracovaly s různými tlaky, včetně tlaku až 7 barů.

Otázka: Jaký je dopad měření průtoku na náklady?

Odpověď: Přesné měření průtoku stlačeného vzduchu může pomoci snížit náklady. Pomáhá sledovat spotřebu energie a také odhalit případné úniky, které mohou generovat další náklady.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt