Přeskočit na obsah
Domů » Tlakový rosný bod

Tlakový rosný bod

Tlakový rosný bod

Tento článek pojednává o významu a technikách měření rosného bodu, zejména v kontextu průmyslových systémů stlačeného vzduchu. Dozvíte se, jak jsou správné nástroje, například převodník rosného bodu, klíčové pro zajištění kvality a bezpečnosti výrobních procesů.

Obsah:

 • Co je to rosný bod a proč je důležitý?
 • Jak funguje měření rosného bodu?
 • Co je to tlakový rosný bod?
 • Jaké jsou rozdíly mezi teplotou rosného bodu a vlhkostí?
 • Proč je měření teploty rosného bodu důležité v průmyslu?
 • převodník rosného bodu: nástroj pro průmyslníky
 • Znečišťující látky a jejich vliv na měření vlhkosti stlačeného vzduchu
 • Měřicí přístroje: Měřiče, převodníky a často kladené otázky.
 • Aplikace měření rosného bodu v různých průmyslových odvětvích
 • Jak zachovat přesnost měření a vyhnout se chybám?

 

1 Co je to rosný bod a proč je důležitý?

Rosný bod definuje teplotu, při které vodní pára ve vzduchu začíná kondenzovat jako rosa. Měření rosného bodu umožňuje sledovat obsah vody ve formě vodní páry, což má zásadní význam v mnoha výrobních procesech, zejména pokud jde o kvalitu a bezpečnost.

2 Jak funguje měření rosného bodu?

Měření rosného bodu je založeno na zjišťování teploty, při které dochází ke kondenzaci. Převodník rosného bodu je měřicí zařízení určené k přesnému sledování tohoto parametru ve většině systémů.

3 Co je to tlakový rosný bod?

Tlakový rosný bod označuje rosný bod při určitém provozním tlaku. V průmyslu, zejména v systémech stlačeného vzduchu, může provozní tlak ovlivnit rosný bod, což má přímý dopad na náklady na údržbu a kvalitu výrobků.

4 Jaké jsou rozdíly mezi teplotou rosného bodu a vlhkostí vzduchu?

Vlhkost vzduchu označuje množství vodní páry ve vzduchu v daném okamžiku, zatímco rosný bod určuje, při jaké teplotě začíná tato pára kondenzovat. Oba parametry spolu úzce souvisejí a mají přímý vliv na mnoho průmyslových procesů.

5 Proč je měření teploty rosného bodu v průmyslu důležité?

V průmyslu je kontrola vlhkosti a rosného bodu klíčová v mnoha aplikacích, včetně farmaceutického průmyslu, kde jsou přesnost a kontrola klíčové pro kvalitu výrobků.

6 Převodník teploty rosného bodu

Nástroj průmyslníka Převodník je klíčovým zařízením pro monitorování teploty rosného bodu v průmyslu. Poskytuje přesná a spolehlivá měření, která pomáhají správnému průběhu mnoha výrobních procesů.

K přesnému měření teploty rosného bodu stlačeného vzduchu se používají speciální snímače a měřicí přístroje. Existují různé metody měření teploty rosného bodu:

 1. chlazené vlhkoměry: Jedná se o přístroje, které ochladí vzorek vzduchu na bod, kdy začne kondenzovat vodní pára. Čidlo měří teplotu tohoto bodu, což je teplota rosného bodu.
 2. kapacitní senzory: Používají materiály, jejichž elektrická kapacita se mění v závislosti na vlhkosti okolního prostředí. Mohou být kalibrovány pro měření teploty rosného bodu stlačeného vzduchu.
 3. Psychrometrické vlhkoměry: Skládají se ze dvou teploměrů: suchého teploměru a vlhkého teploměru. Rozdíl teplot mezi těmito dvěma teploměry umožňuje určit vlhkost a nepřímo i teplotu rosného bodu.

Proč je měření rosného bodu u stlačeného vzduchu důležité?

Měření teploty rosného bodu ve stlačeném vzduchu je důležité z několika důvodů:

 1. prevence poškození zařízení: Kondenzovaná voda může poškodit pneumatické zařízení a nástroje, vést k zablokování ventilů a způsobit korozi v potrubním systému.
 2. Zajištění kvality výrobků: V mnoha průmyslových procesech může přítomnost vody ve stlačeném vzduchu ovlivnit kvalitu konečného výrobku.
 3. Úspora energie: Odstraňování vody ze stlačeného vzduchu vyžaduje energii. Optimalizace rosného bodu proto může vést k úsporám energie.
 4. Ochrana proti mrazu: V chladnějších podmínkách snížení rosného bodu pod teplotu okolí zabraňuje zamrznutí stlačeného vzduchu v systému.

 

Vlhkost vzduchu popisují tři proměnné

Maximální vlhkost (g/m3) – obsah vlhkosti ve vzduchu plně nasyceném vodní párou neboli maximální hmotnost vodní páry v gramech, kterou může vzduch o objemu 1 m3 při dané teplotě pojmout, aniž by došlo ke kondenzaci.

Absolutní vlhkost (g/m3) – hmotnost vodní páry, která je aktuálně přítomna v 1 m3 vzduchu.

Relativní vlhkost (%) – poměr absolutní vlhkosti k maximální vlhkosti. Vyjadřuje, v kolika procentech je vzduch nasycen vodní párou.

 

Co se děje s vodní párou při stlačování vzduchu?

Při stlačování vzduchu dochází k několika důležitým fyzikálním procesům, které ovlivňují vodní páru ve vzduchu. Hlavními změnami jsou:

 1. zvýšení tlaku: Při stlačování vzduchu se jeho molekuly přibližují k sobě, což vede ke zvýšení tlaku. Zvýšení tlaku snižuje schopnost vzduchu přenášet vodní páru.
 2. Zvýšení teploty: Při stlačování vzduchu se energie mění na teplo, což vede ke zvýšení teploty vzduchu. Zvýšení teploty vzduchu zvyšuje jeho schopnost přenášet vodní páru, ale pouze do určitého bodu.
 3. Kondenzace: Jak již bylo zmíněno, stlačování vzduchu snižuje jeho schopnost přenášet vodní páru. Pokud množství vodní páry ve vzduchu překročí schopnost vzduchu ji přenášet (při dané teplotě a tlaku), začne vodní pára kondenzovat a vytvářet vodní kapky.

 

V zimě se stlačuje vzduch o teplotě 0 °C a relativní vlhkosti 50 %. Po stlačení, ochlazení a vysušení v adsorpční sušičce je k dispozici vzduch s tlakem 10 barů a relativní vlhkostí 0,21 %.

V létě se ke kompresi používá vzduch o teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 80 %. Po stlačení, ochlazení a vysušení v adsorpční sušičce je k dispozici vzduch o tlaku 10 barů a relativní vlhkosti 0,21 %.

Adsorpční odvlhčovače pracují tak, že přitahují molekuly vody k povrchu adsorpčního materiálu (často gelu nebo křemičitých materiálů). Adsorpcí odvlhčovač účinně „vytahuje“ vlhkost ze vzduchu a výsledkem je vzduch s velmi nízkou relativní vlhkostí.

V praxi je pro mnoho průmyslových aplikací vysoušení stlačeného vzduchu kriticky důležité, protože vlhkost může ovlivnit kvalitu vzduchu a účinnost systémů, v nichž se používá.

 

Měření tlakového rosného bodu:

 1. optická metoda (zrcadlo):

– Výhody: vysoká přesnost; přímé měření teploty rosného bodu.

– Nevýhody: Vysoká cena, mechanická citlivost, nutnost pravidelné kalibrace a údržby.

 1. Odporové snímače:

– Výhody: Jednoduché a relativně levné.

– Nevýhody: Citlivé na nečistoty, jako je prach a olej; možnost nevratných změn v důsledku znečištění.

 1. Kapacitní snímače: Snímače jsou odolné vůči vlivům:

– Výhody: Vyšší přesnost ve srovnání s odporovými senzory; poměrně stabilní a nevyžadují častou kalibraci; mohou být integrovány do elektroniky pro přímé snímání relativní vlhkosti.

– Nevýhody: mohou být citlivé na extrémní podmínky (např. velmi nízkou vlhkost) nebo na přítomnost chemických látek ve vzduchu.

4 Tepelná čidla rosného bodu:

– Jsou založeny na principu měření rozdílu teplot mezi povrchem, jehož teplota je kontrolována, a povrchem, který se ochlazuje vypařováním. Rozdíl těchto teplot je úměrný vlhkosti vzduchu.

– Výhody: Jednoduchá, rychlá odezva.

– Nevýhody: Vyžaduje proudění vzduchu; může být méně přesný než jiné metody.

5 Psychrometrické snímače:

– Založené na měření rozdílu teplot mezi vlhkým a suchým teploměrem. Rozdíl teplot umožňuje výpočet relativní vlhkosti.

– Výhody: Poměrně přesné, používají se v mnoha aplikacích.

– Nevýhody: Vyžaduje proudění vzduchu; mokrý teploměr je třeba pravidelně zvlhčovat.

 

Měření teploty rosného bodu má zásadní význam v mnoha průmyslových aplikacích, zejména v systémech stlačeného vzduchu. Je důležitým ukazatelem kvality stlačeného vzduchu, protože vysoká teplota rosného bodu může indikovat přítomnost nadměrné vlhkosti, která může poškodit zařízení a ovlivnit kvalitu konečného produktu.

 

Několik klíčových bodů, které je třeba si zapamatovat

 1. Rozsah měření: Je důležité znát rozsah teploty rosného bodu, ve kterém bude snímač pracovat. V systémech stlačeného vzduchu může být tento rozsah široký, od velmi nízkých po střední hodnoty.
 2. Přenosnost: Přenosné snímače jsou vhodné pro pracovníky údržby, protože umožňují rychlou kontrolu kvality vzduchu na různých místech systému.
 3. Instalace: Pro zajištění přesného a stabilního měření je důležité, aby byl snímač v systému správně nainstalován. Použití ventilů, odvzdušňovacích šroubů a správné umístění v systému jsou klíčem k přesnému měření.
 4. Skladování: Jak bylo zdůrazněno, skladování čidla na suchém místě je klíčové pro zajištění jeho dlouhodobé výkonnosti a přesnosti.

Je také třeba mít na paměti, že technologie snímačů vlhkosti a rosného bodu se neustále vyvíjí. S technologickým pokrokem se senzory stávají přesnějšími, odolnějšími a méně citlivými na rušení. Proto je vždy dobré sledovat novinky na trhu a pravidelně kontrolovat a kalibrovat čidla, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita měření.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE MĚŘENÍ TLAKOVÉHO ROSNÉHO BODU

Otázka: Co je to teplota rosného bodu?

Odpověď: Teplota rosného bodu je teplota, při které se plyny ve vzduchu nasytí a začnou kondenzovat jako rosa nebo kondenzát. Je to ukazatel vlhkosti vzduchu.

Otázka: Jak lze teplotu rosného bodu měřit?

Odpověď: Teplotu rosného bodu lze měřit pomocí měřičů teploty rosného bodu, což jsou speciální měřicí přístroje.

Otázka: Jak funguje převodník teploty rosného bodu?

Odpověď: Převodník teploty rosného bodu je zařízení, které převádí změny vlhkosti stlačeného vzduchu na změny elektrického signálu, což umožňuje měřit teplotu rosného bodu.

Otázka: Je měření teploty rosného bodu použitelné v různých průmyslových odvětvích?

Odpověď: Ano, měření teploty rosného bodu je použitelné v mnoha průmyslových odvětvích, například v kompresorovém průmyslu, pneumatických systémech, chladírenském průmyslu, potravinářství a mnoha dalších.

Otázka: Jaké jsou výhody měření teploty rosného bodu?

Odpověď: Výhody měření teploty rosného bodu spočívají v tom, že umožňuje sledovat vlhkost stlačeného vzduchu, zjišťovat znečištění a kondenzaci v pneumatických systémech a chránit zařízení před korozí.

Otázka: Jaké měřicí přístroje lze použít k měření teploty rosného bodu?

Odpověď: K měření teploty rosného bodu můžete použít měřiče teploty rosného bodu, převodníky teploty nebo přenosné měřicí přístroje.

Otázka: Jaké jsou normy a třídy čistoty stlačeného vzduchu, pokud jde o teplotu rosného bodu?

Odpověď: Norma ISO 8573 definuje třídy čistoty stlačeného vzduchu, včetně tříd čistoty rosného bodu při atmosférickém tlaku nebo rozdílu tlaků.

Otázka: Jaké hodnoty teploty rosného bodu jsou k dispozici?

Odpověď: Hodnoty teploty rosného bodu se mohou lišit, ale existují měřiče teploty rosného bodu, které mohou měřit až do -80 °C.

Otázka: K čemu slouží měření teploty rosného bodu až do -80 °C?

Odpověď: Měření teploty rosného bodu až do -80 °C je užitečné v průmyslových odvětvích, která potřebují kontrolovat procesy vyžadující velmi nízké teploty, jako je výroba chladicích plynů nebo chladírenský průmysl.

Otázka: Jaké jsou hlavní aplikace měření teploty rosného bodu?

Odpověď: Měření teploty rosného bodu se široce používá v kompresorovém průmyslu, pneumatických systémech, potravinářském průmyslu, chladírenském průmyslu, při výrobě chladicích plynů a dalších odvětvích.

 

 

 

 

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt