Přeskočit na obsah
Domů » Princip fungování kompresoru vzduchu

Princip fungování kompresoru vzduchu

Kompresory stlačeného vzduchu

 

Kompresory vzduchu jsou klíčovými prvky mnoha průmyslových operací a systémů, včetně výrobních linek, pneumatických nástrojů a zařízení pro údržbu. Jsou důležité pro energetické sektory, automobilový průmysl, stavebnictví, těžký průmysl a řadu dalších oblastí. Podle statistik z roku 2022 se odhaduje, že světový trh s kompresory vzduchu dosáhl hodnoty 36,2 miliardy dolarů a očekává se, že do roku 2028 poroste o průměrnou roční míru 3,6 %.

Existuje mnoho různých typů kompresorů vzduchu, včetně pistových, šroubových, rotory a lopatkových a centrifugálních kompresorů, každý s vlastními výhodami, nevýhodami a specifickými aplikacemi. Tento článek se podrobněji zaměří na základní principy fungování kompresorů vzduchu.

Co je kompresor vzduchu

Kompresor vzduchu je mechanické zařízení, které zvyšuje tlak plynu snížením jeho objemu. Kompresory vzduchu jsou specifickým typem kompresoru zaměřeného na vzduch. Sestávají z několika základních částí: hnacího motoru (elektrického, benzínového nebo dieselového), kompresní jednotky (často označované jako „hlava kompresoru“) a systému pro regulaci, ukládání a distribuci stlačeného vzduchu.

Hnací motor je zdroj energie, který pohání kompresní jednotku. Tato jednotka, která je srdcem kompresoru vzduchu, provádí samotnou kompresi vzduchu. Kompresní jednotka může být konstruována na různých principech, včetně pístových, šroubových, rotory a lopatkových a centrifugálních principů, které budou popsány v následujících kapitolách.

Jakmile je vzduch stlačen, musí být nějakým způsobem uložen a distribuován. Toto je obstaráváno nádrží (často označovanou jako „tlaková nádrž“ nebo „vzduch

Fyzikální principy fungování kompresorů vzduchu

Kompresory vzduchu využívají několika klíčových fyzikálních principů. Prvním je zákon Boyle-Mariotta, který stanovuje, že při konstantní teplotě je objem plynu nepřímo úměrný jeho tlaku. To znamená, že když se objem vzduchu zmenší (například v důsledku komprese), jeho tlak se zvýší.

Druhým je role teploty ve fungování kompresoru. Když se vzduch stlačuje, jeho teplota se zvyšuje. Tento jev je známý jako adiabatický jev a je důležitý pro výběr a správnou údržbu kompresorů vzduchu. Zvýšená teplota může způsobit problémy s výkonem a údržbou kompresoru a musí být řízena chladicími systémy a správným návrhem kompresoru.

Proces komprese vzduchu

Proces komprese vzduchu probíhá ve třech základních krocích: sání, kompresi a výfuk.

  1. Sání: Během této fáze je vzduch nasáván do kompresoru. U pístových kompresorů to zahrnuje pohyb pístu doleva, což způsobuje pokles tlaku a vstup vzduchu do kompresoru. U šroubových kompresorů se vzduch nasává do šroubů a transportuje se do kompresní komory.

  2. Kompresní fáze: Během této fáze je vzduch stlačován. U pístových kompresorů se to děje pohybem pístu doprava, což zvyšuje tlak vzduchu. U šroubových kompresorů se vzduch komprimuje, když se šrouby otáčejí a zmenšují prostor, ve kterém je vzduch obsažen.

  3. Výfuk: Během této fáze je stlačený vzduch vypouštěn z kompresoru do tlakové nádrže nebo přímo do systému. U pístových kompresorů se to děje, když se píst vrátí doleva a stlačený vzduch je vypuštěn. U šroubových kompresorů se stlačený vzduch vypouští, když dosáhne konce šroubů.

Příště budeme pokračovat v popisu různých typů kompresorů vzduchu a jejich funkčních principů.

Různé typy kompresorů vzduchu a jejich funkční principy

Kompresory vzduchu lze klasifikovat podle různých kritérií, ale jedním z nejběžnějších způsobů je klasifikace podle principu fungování. Zde jsou čtyři hlavní typy:

  1. Pistový kompresor: Tyto kompresory fungují na principu pístového motoru. Píst se pohybuje dovnitř a ven z válce, čímž stlačuje vzduch uvnitř. Pistové kompresory mohou být jednostupňové nebo vícestupňové, což znamená, že komprese vzduchu se děje v jednom nebo více krocích. Jednostupňové kompresory jsou jednodušší a levnější, ale méně efektivní než vícestupňové varianty.

  2. Šroubový kompresor: Tyto kompresory používají dva souběžné šrouby, které se otáčejí a stlačují vzduch mezi nimi. Šroubové kompresory jsou efektivnější než pistové kompresory, ale také dražší a složitější na údržbu.

  3. Rotory a lopatkový kompresor: Tento typ kompresoru používá rotory s lopatkami, které se otáčejí a stlačují vzduch. Jsou obzvláště užitečné pro aplikace vyžadující velké množství stlačeného vzduchu při relativně nízkém tlaku.

  4. Centrifugální kompresor: Tyto kompresory využívají rotující disk, který vytváří centrifugální sílu ke stlačení vzduchu. Jsou obecně efektivní a schopné dodávat velké množství stlačeného vzduchu, ale mohou být složité a nákladné na instalaci a údržbu.

Tabulka 1: Porovnání různých typů kompresorů vzduchu

Typ kompresoru Výhody Nevýhody Průměrná účinnost (%) Průměrný výstup (l/min)
Pistový Jednoduchost, nízká pořizovací cena Vyšší údržba, nižší účinnost 80 – 85 100 – 1000
Šroubový Vysoká účinnost, méně údržby Vyšší pořizovací cena 85 – 90 300 – 2000
Rotorový a lopatkový Vysoký výstup, vhodný pro nízký tlak Vyšší pořizovací cena, specifické použití 75 – 80 500 – 3000
Centrifugální Velmi vysoký výstup, vysoká účinnost Složitá instalace a údržba 90 – 95 2000 – 15000

Poznámka: Průměrná účinnost a výstup jsou odhady a mohou se lišit v závislosti na konkrétním modelu a aplikaci. Účinnost je vyjádřena jako procento energie přeměněné na stlačený vzduch. Výstup je udáván v litrech za minutu (l/min) při standardních podmínkách (101.3 kPa a 20 °C).

Tabulka 2: Průměrné provozní parametry kompresorů vzduchu

Typ kompresoru Průměrný pracovní tlak (bar) Průměrná teplota vzduchu při výstupu (°C) Průměrná hlučnost (dB)
Pistový 6 – 10 100 – 150 70 – 80
Šroubový 7 – 13 70 – 100 65 – 75
Rotorový a lopatkový 2 – 4 60 – 80 60 – 70
Centrifugální 3 – 15 40 – 60 75 – 85

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou průměrné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním modelu a nastavení provozu. Pracovní tlak je vyjádřen v barech. Teplota vzduchu při výstupu je udávána ve stupních Celsia. Hlučnost je vyjádřena v decibelech (dB) měřených ve vzdálenosti 1 metr od kompresoru.

Tabulka 3: Průměrné hodnoty pro spotřebu energie a životnost kompresorů vzduchu

Typ kompresoru Průměrná spotřeba energie (kW/h) Průměrná životnost (hodiny)
Pistový 5 – 10 7 000 – 10 000
Šroubový 15 – 20 20 000 – 25 000
Rotorový a lopatkový 10 – 15 15 000 – 20 000
Centrifugální 20 – 30 30 000 – 35 000

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou průměrné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním modelu a nastavení provozu. Spotřeba energie je vyjádřena v kilowatthodinách (kW/h) a odráží průměrnou spotřebu energie za hodinu provozu. Průměrná životnost je udávána v hodinách a odráží očekávanou životnost kompresoru za běžných provozních podmínek.

 

Údržba a bezpečnostní opatření kompresorů vzduchu

Správná údržba je klíčová pro dlouhou životnost a bezpečné fungování kompresorů vzduchu. Mezi základní údržbu patří pravidelná kontrola a výměna oleje (u olejových kompresorů), kontrola a čištění filtrů vzduchu, kontrola a údržba hnacího motoru a kontrola tlakových nádob a bezpečnostních ventilů.

Bezpečnost je také klíčovým aspektem při práci s kompresory vzduchu. To zahrnuje opatření jako je použ

Údržba a bezpečnostní opatření kompresorů vzduchu (pokračování)

ivání vhodné ochranné výbavy (jako jsou brýle a rukavice), dodržování bezpečnostních protokolů při práci s elektrickými součástmi, zabránění přehřátí kompresoru a pravidelná kontrola zařízení na příznaky poškození nebo opotřebení. Bezpečnostní ventily a tlakové regulátory jsou klíčové součásti bezpečnostního systému kompresoru vzduchu a musí být správně nastaveny a udržovány.

Přehřátí je jedním z nejběžnějších problémů s kompresory vzduchu a může vést k poškození zařízení a potenciálně nebezpečným situacím. Kompresory by měly být umístěny na místech s dostatečným prouděním vzduchu a měly by být vybaveny efektivními chladicími systémy.

 

Popis jednoetapového a víceetapového kompresoru

Kompresory vzduchu jsou kritickou součástí mnoha průmyslových a komerčních operací, přičemž dvě základní kategorie – jednoetapové a víceetapové – se používají v různých aplikacích. Tyto dva typy kompresorů se od sebe liší svými konstrukčními charakteristikami, výkonností, účinností a oblastmi použití.

Definice jednoetapového kompresoru

Jednoetapový kompresor je stroj, který stlačuje vzduch do finálního tlaku v jediné etapě. Princip fungování je poměrně jednoduchý. Když píst poháněný motorem pohybuje dolů, vstupní ventil se otevře a vzduch je nasát do válce. Když píst pohybuje nahoru, stlačí vzduch a zvýší jeho tlak, přičemž výstupní ventil se otevře a stlačený vzduch je vyveden ven.

Jednoetapové kompresory jsou typicky konstruovány pro provoz při nižších tlacích, obecně do 150 PSI. V praxi může mít jednoetapový kompresor jednu nebo více válců, ale vzduch je stlačen v každém válci pouze jednou.

Definice víceetapového kompresoru

Na druhé straně, víceetapový kompresor používá více etap stlačování pro dosažení vyššího tlaku. V první etapě píst nasává a stlačuje vzduch stejně jako v jednoetapovém kompresoru. Stlačený vzduch je poté vedem do mezichladiče, kde je ochlazen předtím, než je převeden do druhé etapy, kde je opět stlačen. Tento proces může pokračovat v dalších etapách, pokud je potřeba dosáhnout ještě vyššího tlaku.

Víceetapové kompresory mohou dosáhnout vysokých tlaků a jsou typicky efektivnější než jednoetapové kompresory, protože mezichladiče mezi etapami redukují teplotu vzduchu a tím snižují energetickou náročnost dalšího stlačování.

Porovnání jednoetapových a víceetapových kompresorů (pokračování)

řízení a údržbu než jejich víceetapové protějšky, avšak jejich provozní účinnost je obecně nižší. To znamená, že v průběhu času mohou víceetapové kompresory přinést významné úspory nákladů na energii, což může vyrovnat jejich vyšší pořizovací cenu.

Z hlediska aplikací, jednoetapové kompresory jsou obecně vhodné pro nižší tlaky a mohou být ideální pro lehké až středně těžké aplikace, jako je například nafukování pneumatik, provoz pneumatických nástrojů nebo poskytování vzduchu pro HVAC systémy.

Víceetapové kompresory na druhou stranu jsou navrženy pro těžké průmyslové aplikace, kde je potřeba vysoký tlak a velký objem stlačeného vzduchu. Díky své vyšší účinnosti a schopnosti produkovat velké množství vzduchu při vysokém tlaku jsou tyto kompresory často využívány v těžkém průmyslu, jako jsou rafinérie, chemické závody nebo výrobní zařízení.

Příklady použití jednoetapových a víceetapových kompresorů

Jednoetapové kompresory jsou široce používány v řadě průmyslových a komerčních aplikací. Například, v automobilovém průmyslu jsou často používány pro nafukování pneumatik, provoz pneumatických nástrojů a pro poskytování stlačeného vzduchu pro lakovny. V komerčním sektoru jsou jednoetapové kompresory často používány v malých a středních podnicích pro provoz pneumatických nástrojů a pro poskytování stlačeného vzduchu pro HVAC systémy.

Víceetapové kompresory jsou využívány v širokém spektru průmyslových aplikací. Jsou často nasazeny v těžkém průmyslu, jako jsou rafinérie, chemické závody nebo výrobní zařízení. Mohou být také využity v energetickém sektoru pro provoz turbín nebo v průmyslových chladících systémech, kde je potřeba vysoký tlak pro efektivní přenos tepla.

Rozdíl mezi dynamickými a prázdninovými kompresory

Dynamické a prázdninové kompresory představují dvě hlavní kategorie kompresorů vzduchu používaných v širokém spektru průmyslových a komerčních aplikací. Přestože oba typy kompresorů plní stejnou základní funkci – stlačují vzduch pro další použití – mají odlišné principy fungování, konstrukční vlastnosti a optimalizované oblasti použití. Dynamické kompresory, které zahrnují centrifugální a axiální kompresory, fungují na principu přenosu hybnosti od rotujícího dílu na vzduch. Na druhou stranu, prázdninové kompresory, včetně pístových, šroubových a lopatkových kompresorů, stlačují vzduch přímo pomocí pohyblivých dílů v uzavřeném prostoru.

Prázdninové kompresory

Prázdninové kompresory, také nazývané objemové nebo pozitivně prázdninové, pracují na principu snižování objemu prostoru, ve kterém je vzduch obsažen. Hlavní komponenty prázdninových kompresorů jsou jedna nebo více pohyblivých dílů, které se pohybují v uzavřeném prostoru a stlačují vzduch tím, že snižují jeho objem.

Pístový kompresor je nejběžnějším typem prázdninového kompresoru a funguje na principu pohybu pístu v cylindru. Šroubový kompresor využívá dva souběžně se otáčející šrouby, zatímco lopatkový kompresor využívá otáčející se buben s lopatkami, které se pohybují v drážkách a stlačují vzduch.

Prázdninové kompresory se obecně vyznačují vysokou účinností při nižších průtocích a nižších tlacích, ačkoli moderní designy mohou efektivně fungovat i při vyšších tlacích. Tyto kompresory jsou ideální pro širokou škálu aplikací, včetně nástrojů na stlačený vzduch, HVAC systémů, brzdových systémů v dopravě a v některých průmyslových aplikacích.

 V současné době se mnoho výrobců a výzkumných týmů zaměřuje na vývoj energeticky účinnějších kompresorů, které mohou snížit energetické nároky průmyslových operací. Také se objevují nové technologie, jako je použití umělé inteligence pro monitorování a údržbu kompresorů vzduchu, což by mohlo vést k dalším zlepšením v budoucnosti.

Dynamické kompresory (pokračování)

Místo snižování objemu vzduchu k jeho stlačení využívají dynamické kompresory rychlé otáčení rotoru, který přenáší kinetickou energii na vzduch. Tato kinetická energie je pak transformována na potenciální energii v podobě tlaku.

Centrifugální kompresory, jeden z typů dynamických kompresorů, využívají rotující disk nebo rotor. Když vzduch prochází kompresorem, je stlačován odstředivou silou, která ho vytlačuje ven. Axiální kompresory jsou jiný typ dynamických kompresorů, kde je vzduch stlačován a pohybuje se rovnoběžně s osou rotace.

Dynamické kompresory jsou obecně efektivní pro velké objemy vzduchu při vysokých tlacích, což je činí ideálními pro těžké průmyslové aplikace, jako je například petrochemický průmysl, energetika a velké výrobní zařízení.

Porovnání dynamických a prázdninových kompresorů

I přes jejich stejný cíl – stlačení vzduchu – mají dynamické a prázdninové kompresory řadu odlišných charakteristik. Kromě základních rozdílů v konstrukci a principu fungování mají také různé výhody a nevýhody.

Prázdninové kompresory se vyznačují vysokou účinností při nižších průtocích a nižších tlacích a jsou obecně považovány za spolehlivé a snadno údržbové. Na druhou stranu, jejich konstrukce často vyžaduje více pohyblivých dílů, což může zvýšit riziko mechanického opotřebení.

Dynamické kompresory naopak poskytují vysoký výkon při velkých průtocích a vysokých tlacích, ale mohou být méně efektivní při nižších průtocích. Jsou také obecně považovány za složitější z hlediska konstrukce a údržby.

Volba mezi dynamickým a prázdninovým kompresorem tak závisí na specifických potřebách aplikace, včetně požadovaného průtoku, tlaku, účinnosti a dalších faktorů.

Vliv na výběr kompresoru (pokračování)

Rozumění rozdílům mezi dynamickými a prázdninovými kompresory je klíčové pro výběr správného typu pro konkrétní aplikaci. Několik faktorů může ovlivnit výběr kompresoru, včetně objemu a tlaku vzduchu, který je potřeba stlačit, efektivity, dostupnosti údržby, počátečních a provozních nákladů, hlučnosti a spolehlivosti.

Obecně platí, že prázdninové kompresory jsou vhodné pro aplikace s nižším průtokem a tlakem, zatímco dynamické kompresory jsou obvykle preferovány pro aplikace s vysokým průtokem a tlakem. Nicméně, výběr může být ovlivněn také jinými faktory. Například, pokud je údržba problematická, dynamické kompresory, které obecně vyžadují méně údržby, mohou být vhodnější. Stejně tak, pokud je hlučnost důležitým faktorem, může být vhodnější prázdninový kompresor, který je obecně tišší.

  Prázdninové kompresory Dynamické kompresory
Typický průtok (m³/min) 0.1 – 30 30 – 15000
Maximální tlak (bar) 1 – 400 1 – 40
Účinnost (%) 70 – 95 70 – 88
Hlučnost (dB) 70 – 100 60 – 85
Počet pohyblivých dílů Více Méně

 

Zpětný chod kompresoru vzduchu

Zpětný chod kompresoru vzduchu je situace, kdy kompresor místo toho, aby stlačoval vzduch, funguje jako expanzní turbína, čímž se jeho směr otáčení mění na opačný. Tento jev je nejen neefektivní, ale také může způsobit vážné poškození zařízení, zvláště pokud není řádně kontrolován. Zpětný chod se nejčastěji vyskytuje u dynamických kompresorů, zejména u axiálních a centrifugálních typů, ale může ovlivnit i jiné typy kompresorů v závislosti na specifických provozních podmínkách.

Princip zpětného chodu kompresoru

Zpětný chod kompresoru je výsledkem nerovnováhy mezi vstupním a výstupním tlakem. Když je výstupní tlak vyšší než vstupní, může dojít k zpětnému toku vzduchu. Pokud tento stav trvá, může dojít k zpětnému chodu, kdy se kompresor začne otáčet v opačném směru.

Dva hlavní faktory, které ovlivňují možnost zpětného chodu, jsou teplota a tlak. Například, při nízkých teplotách může voda v systému zamrznout, což může způsobit zvýšení tlaku a zpětný chod. Rovněž náhlé poklesy v tlaku na vstupu nebo zvýšení tlaku na výstupu mohou vést k zpětnému chodu.

Typy kompresorů náchylných k zpětnému chodu

Obecně platí, že dynamické kompresory, zejména axiální a centrifugální typy, jsou obzvláště náchylné k zpětnému chodu. To je dáno jejich konstrukcí, která umožňuje snadný tok vzduchu zpět přes kompresor při nerovnováze tlaků.

Na druhé straně, u prázdninových kompresorů je zpětný chod méně pravděpodobný kvůli jejich konstrukci, která obvykle zahrnuje ventily, jež omezují zpětný tok vzduchu. Avšak i přesto mohou být i tyto typy kompresorů za určitých podmínek náchylné k zpětnému chodu.

Důsledky zpětného chodu

Zpětný chod může mít vážné důsledky pro provoz kompresoru. Na mechanické úrovni může zpětný chod způsobit rychlé opotřebení nebo poškození dílů kompresoru, jako jsou ložiska, těsnění a rotorové listy. V extrémních případech může zpětný chod vést k totálnímu selhání kompresoru, což může způsobit škody v řádu desítek až stovek tisíc korun.

Z hlediska bezpečnosti může zpětný chod způsobit náhlé změny v chodu kompresoru, což může vést k nebezpečným situacím, zejména pokud pracovníci nejsou řádně školeni, jak se s tímto jevem vypořádat.

Z provozního hlediska může zpětný chod vést k poklesu výkonu kompresoru a zvýšení spotřeby energie. Také může způsobit nestabilitu v systému stlačeného vzduchu, což může ovlivnit kvalitu a efektivitu výrobních procesů, které jsou na kompresor závislé.

Prevence zpětného chodu

Existuje několik metod a technologií, které lze použít k prevenci zpětného chodu. Jednou z nejčastějších je použití zpětných ventilů, které jsou navrženy tak, aby blokovaly zpětný tok vzduchu.

Další technologií je použití kontrolních systémů, které sledují tlak a teplotu v systému a automaticky upravují provoz kompresoru tak, aby se zabránilo nerovnováze tlaků, která by mohla vést k zpětnému chodu.

Je také důležité pravidelně provádět údržbu a inspekce kompresoru, aby se zjistily a odstranily jakékoliv potenciální problémy, které by mohly způsobit zpětný chod.

Recenze různých značek a modelů průmyslových kompresorů vzduchu

1.1 Význam průmyslových kompresorů vzduchu

Průmyslové kompresory vzduchu jsou nezbytnou součástí široké škály výrobních procesů. Tyto nástroje se využívají k přeměně energie na kinetickou energii pomocí stlačení a kompresi vzduchu, který je poté uvolněn ve rychlých výbuších. Tyto výbuchy vzduchu jsou použity k provozu různých průmyslových nástrojů a strojů. Kompresory vzduchu jsou tedy zásadní pro efektivní a hladký chod mnoha průmyslových odvětví, včetně výroby, stavebnictví, automobilového průmyslu a mnoha dalších.

1.2 Důležité parametry při výběru kompresorů

Při výběru průmyslového kompresoru vzduchu je nutné zohlednit řadu faktorů. Tyto zahrnují, ale nejsou omezeny na, velikost a kapacitu kompresoru, jeho energetickou účinnost, hlukovou úroveň, údržbu a náklady na provoz. Je také důležité vzít v úvahu typ kompresoru, který je nejlépe vhodný pro konkrétní aplikaci, ať už se jedná o pístový kompresor, šroubový kompresor, turbínu nebo jiný typ.

II. Recenze značek a modelů průmyslových kompresorů vzduchu

2.1 Atlas Copco

Atlas Copco je švédská společnost a jedním z předních světových výrobců průmyslových kompresorů. Firma je známá svými inovacemi a kvalitou svých produktů.

2.1.1 Model GA Series

Model GA od Atlas Copco je šroubový kompresor, který je navržen pro neustálý provoz v náročných průmyslových aplikacích. Tyto kompresory jsou k dispozici v různých velikostech a konfiguracích, včetně modelů s variabilní rychlostí, které mohou poskytnout značné úspory energie. Model GA je vybaven špičkovou technologií, která zajišťuje optimální výkon, spolehlivost a efektivitu.

2.1.2 Model ZT Series

Model ZT od Atlas Copco je bezolejový šroubový kompresor, který je navržen pro aplikace, kde je třeba dosáhnout vysoké kvality stlačeného vzduchu. 

2.2 Kaeser

Kaeser je německá společnost známá pro výrobu vysoce kvalitních průmyslových kompresorů. Kaeser kompresory jsou oblíbené pro jejich robustnost, spolehlivost a energetickou účinnost.

2.2.1 Model Sigma Series

Sigma series od Kaeser je řada šroubových kompresorů s vysokým výkonem a vynikající energetickou účinností. Sigma kompresory jsou navrženy s pokročilými kontrolními systémy a vynikající aerodynamikou, což vede k minimalizaci energetických ztrát a zvýšení celkové účinnosti. Sigma série je k dispozici v širokém spektru modelů, které mohou pokrýt široké spektrum průmyslových aplikací.

2.2.2 Model ASD Series

ASD série od Kaeser je řada šroubových kompresorů, které nabízejí vysoký výkon a nízké provozní náklady. Tyto kompresory jsou navrženy tak, aby poskytovaly stlačený vzduch s vysokou kvalitou a spolehlivostí, a to i za nejnáročnějších podmínek. S použitím inovativní technologie a vysoce účinných komponentů, ASD série nabízí výjimečnou hodnotu a výkon.

2.3 Ingersoll Rand

Ingersoll Rand, je americká firma s dlouhou historií v oblasti výroby průmyslových kompresorů. Jsou známí svým širokým portfoliem produktů, které slouží rozličným průmyslovým segmentům.

2.3.1 Model UP6 Series

UP6 série od Ingersoll Rand je sada šroubových kompresorů navržených pro maximální produktivitu a efektivitu. UP6 kompresory jsou navrženy tak, aby minimalizovaly celkové provozní náklady díky své vysoké účinnosti, dlouhé životnosti a jednoduché údržbě. S robustní konstrukcí a vynikající výkonností jsou kompresory UP6 ideální pro široké spektrum průmyslových aplikací.

2.3.2 Model R-Series

R-Series od Ingersoll Rand je řada šroubových kompresorů, které jsou navrženy pro maximální výkonnost a spolehlivost. R-Series kompresory jsou vybaveny inovativní technologií, která zlepšuje energetickou účinnost a zvyšuje produktivitu. Tyto kompresory jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým průmyslovým aplikacím, a jsou ideální pro ty, kteří hledají vysokou účinnost a nízké náklady na vlastnictví.

2.4 Gardner Denver

Gardner Denver je další důležitý hráč na trhu s průmyslovými kompresory. Tato společnost nabízí širokou škálu kompresorů, včetně šroubových, pístových, rotačních a vícestupňových kompresorů.

2.4.1 Model ESM 30-45 Series

Šroubové kompresory ESM 30-45 série od Gardner Denver jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální účinnost a spolehlivost. Tyto kompresory jsou vybaveny vysoce účinnými motory a inovativním řízením, které umožňuje snadné ovládání a sledování. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hlučnosti jsou tyto kompresory ideální pro instalaci v omezených prostorech.

2.4.2 Model LRS 10-15 Series

LRS 10-15 série od Gardner Denver je řada šroubových kompresorů s variabilní rychlostí. Tyto kompresory jsou navrženy tak, aby nabídly maximální účinnost za všech provozních podmínek. Díky technologii variabilní rychlosti mohou tyto kompresory účinně reagovat na měnící se požadavky na vzduch a snižovat tak provozní náklady.

Značka a model Typ kompresoru Maximální tlak (bar) Výkon motoru (kW) Kapacita vzduchu (m³/min)
Ingersoll Rand UP6-15 Šroubový 10 11 1.7
Atlas Copco GA 30+ Šroubový 14 30 5.24
Kaeser SX6 Šroubový 11 4 0.53
Gardner Denver ESM 30 Šroubový 13 30 5.22
Gardner Denver LRS 10 Šroubový s variabilní rychlostí 13 10 1.75

 

Značka a model Efektivita (m³/min/kW) Cena (CZK) Životnost (odhad v letech)
Ingersoll Rand UP6-15 0.155 250 000 15
Atlas Copco GA 30+ 0.175 600 000 20
Kaeser SX6 0.132 150 000 15
Gardner Denver ESM 30 0.174 500 000 18
Gardner Denver LRS 10 0.175 300 000 17

 


Závěr

Kompresory vzduchu jsou zásadní pro řadu průmyslových a komerčních aplikací. Ačkoli jsou konstrukčně různorodé, všechny fungují na základě stejných fyzikálních principů stlačování vzduchu a zvyšování jeho tlaku.

Ať už se jedná o pistový, šroubový, rotory a lopatkový nebo centrifugální kompresor, každý z nich vyžaduje správnou údržbu a bezpečnostní opatření pro optimální výkon a dlouhou životnost. Zároveň se v oblasti kompresorů vzduchu neustále vyvíjí nové technologie a techniky, které slibují lepší efektivitu a spolehlivost.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt