Přeskočit na obsah
Domů » Správa měřicích přístrojů a počítačových systémů

Správa měřicích přístrojů a počítačových systémů

Správa měřicích přístrojů a počítačových systémů v Laboratoři pro testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor

V naší laboratoři je používání měřicích přístrojů a počítačových systémů zásadní pro provádění přesných a spolehlivých měření, testů a odběrů vzorků. Měřicí přístroje zahrnují zařízení pro přímé měření fyzikálních veličin jako jsou teplota, tlak, vlhkost, čas, hmotnost, objem a průtok, stejně jako přístroje pro nepřímé měření výsledků chemických reakcí nebo fyzikálně-chemických transformací. Dále používáme pokročilé analytické přístroje jako jsou spektrofotometry a konduktometry. Tento dokument shrnuje naše postupy pro správu, kalibraci a kontrolu těchto zásadních nástrojů.

Kalibrace a kontrola

  • Kalibrace měřicích přístrojů je prováděna buď interně, porovnáním s referenčními standardy, nebo externě, v akreditovaných kalibračních laboratořích. Kalibrace zahrnuje dokumentaci postupů, výsledků a nejistot měření.
  • Kontroly měřicího vybavení jsou pravidelně prováděny k ověření jeho správné funkce mezi kalibracemi. Tyto kontroly mohou zahrnovat testy stability, přesnosti, opakovatelnosti a selektivity přístrojů.

Správa a dokumentace

  • Pro každý měřicí přístroj a systém máme vypracované postupy pro nákup, obsluhu, kalibraci, kontrolu, identifikaci, řešení nouzových situací a určení odpovědnosti. Tyto postupy jsou pečlivě dokumentovány.
  • Všechny měřicí přístroje a pomocné zařízení jsou jasně označeny a vedeny v evidenci, která zahrnuje historii kalibrací, kontrol a údržby.

Kategorie měřicího vybavení

  1. Spektrofotometry a spektrometry: Kontrolujeme stabilitu vlnové délky, zdroje proměnného elektromagnetického záření a výkon detekčního systému.
  2. Konduktometry, pH-metry, ionoselektivní elektrody: Provádíme kontroly poklesu nebo změn signálu elektrody.
  3. Vybavení pro regulaci teploty: Kontrolujeme systémy řízení a měření teploty pomocí kalibrovaných termometrů.
  4. Zařízení pro odběr vzorků vzduchu: Testujeme stabilitu a těsnost systému zasysání vzduchu.

Všechny tyto postupy zajišťují, že naše laboratoř může spoléhat na měřicí vybavení pro poskytování přesných a spolehlivých výsledků. Tímto způsobem Laboratoř pro testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor udržuje svůj závazek k vynikající kvalitě a spolehlivosti testů, které provádí.