Přeskočit na obsah
Domů » Tlakový spínač pro vzduchové kompresory

Tlakový spínač pro vzduchové kompresory

Tlakový spínač pro vzduchové kompresory

kompresním systému je vzduch stlačován pístem a přiveden do tlakové nádoby či vzduchojemu. Tento proces je regulován tlakovým spínačem, jehož hlavní funkcí je udržovat tlak vzduchu v nádrži v požadovaném rozmezí. Tlakový spínač monitoruje tlak ve vzduchojemu. Jakmile tlak klesne pod předem definovanou spodní hranici, spínač aktivuje elektrický obvod, čímž se spustí elektromotor pohánějící kompresor. Po dosažení maximálního tlaku se spínač rozepne a kompresor se vypne. Vzhledem k faktorům jako jsou opotřebení a teplotní fluktuace může tlak v nádrži klesat, což vede k cyklickému opakování tohoto procesu.

Tlakový spínač může být nutný například k ochraně systému stlačeného vzduchu před přetlakem, pokud má být k této jednotce připojeno citlivé měřicí zařízení pro měření čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1.

Tlakový spínač je navržen tak, aby reguloval tlak v nádrži mezi dvěma definovanými hodnotami:

 • spínacím tlakem, což je dolní tlaková mez, při níž se kompresor aktivuje,
 • a vypínacím tlakem, což je horní tlaková mez, při níž se kompresor deaktivuje.

Rozdíl mezi těmito dvěma tlaky je označován jako hystereze nebo zapínací diference. Tuto specifikaci lze nalézt v technických parametrech tlakového spínače.

Tlakový spínač je komplexní zařízení sestávající ze dvou hlavních komponent:

 1. Snímač tlaku, což je pružný element (často membrána) vybavený tenzometrickými snímači. Tlak vzduchu vyvolává deformaci membrány, což vede ke změně elektrického odporu v tenzometrech. Vzhledem k tomu, že tenzometry jsou spojeny s měřicím můstkem, může být elektrický signál použit k detekci aktuálního tlaku.
 2. Elektrické kontakty, které zapínají či vypínají elektrický obvod na základě detekovaného tlaku.

Tlakové spínače mohou mít různé typy kontaktů: spínací, rozpínací a přepínací. Tyto kontakty se liší svými funkcemi a jsou identifikovány pomocí specifických symbolů. Například spínací kontakt (označený jako NO – normálně otevřený) je v neaktivním stavu rozepnutý a aktivuje se, když tlak dosáhne požadované hodnoty. Naopak rozpínací kontakt (označený jako NC – normálně sepnutý) je v neaktivním stavu sepnutý a deaktivuje se při dosažení stanoveného tlaku. Přepínací kontakty alternují mezi dvěma režimy a mohou být využívány pro různé aplikace, včetně detekce poruch.

Ovládání kompresorů pomocí tlakového spínače

Tlakový spínač slouží k efektivnímu ovládání kompresorů, s výběrem od jednoduchých konstrukčních variant až po robustní modely určené pro výkonné aplikace.

 1. Základní tlakový spínač s normálně sepnutým kontaktem V tomto konfiguračním uspořádání je užito elementárního tlakového spínače, jehož kontakt je v klidovém stavu sepnutý. Pokud tlak klesne pod určený spínací tlak, motor kompresoru je aktivován. Po dosažení stanoveného vypínacího tlaku motor kompresoru zastaví svou činnost. Toto řešení je však vhodné jen pro méně výkonné kompresory a má omezený spínací rozdíl.
 2. Kombinace tlakového spínače s výkonovým relé Kontakty výkonových relé jsou konstruovány pro vyšší proudová zatížení, což umožňuje ovládání výkonnějších kompresorů. V tomto uspořádání je stále omezená možnost regulace spínací diference.
 3. Dva tlakové spínače s relé v samočinném obvodu Toto řešení využívá dvojice tlakových spínačů s různými nastaveními tlaku pro aktivaci a deaktivaci kompresoru, čímž umožňuje přesnější kontrolu spínací diference. Relé s pomocným kontaktem zajistí plynulý provoz kompresoru mezi těmito dvěma nastaveními tlaku.
 4. Vysoce výkonný tlakový spínač pro řízení kompresoru Pro výkonné kompresory je vhodný robustní tlakový spínač, který nabízí vysokou proudovou zatížitelnost a možnost regulace spínací diference. Tento spínač také zahrnuje integrovanou tepelnou ochranu pro motor, což představuje klíčový bezpečnostní prvek, který zabraňuje možným škodám na motoru v případě přetížení nebo poruchy.

V závěru je třeba zdůraznit, že výběr vhodného tlakového spínače závisí na specifikacích a požadavcích konkrétního kompresorového systému. Důkladné porozumění funkčnosti a omezením různých typů tlakových spínačů je klíčové pro efektivní a bezpečný provoz kompresoru.

Nastavení tlakových spínačů:

 1. Kontrola: Před zahájením jakýchkoli úprav zkontrolujte, jaký tlak je aktuálně nastaven na tlakovém spínači.
 2. Nastavení vypínacího tlaku:
  • Tlakový spínač obvykle obsahuje seřizovací šroub. Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček zvyšujete tlak a otáčením proti směru snižujete.
  • Po určení aktuálního nastavení spínače můžete komoru naplnit vzduchem a zkontrolovat, při jakém tlaku kompresor zastaví.
  • Pokud je nastavení nevyhovující, upravte seřizovací šroub a testujte znovu.
 3. Nastavení spínacího rozdílu:
  • Pro tlakové spínače s pevnou diferencí musíte akceptovat stanovený rozdíl (např. 15-20%).
  • U dražších modelů může být další šroub pro seřízení tohoto rozdílu. Stejným způsobem, jakým jste nastavovali vypínací tlak, upravte tento šroub a zkontrolujte nastavení.
 4. Použití regulátoru tlaku:
  • Pokud máte regulátor tlaku, usnadní vám to proces nastavení tlakového spínače.
  • Místo toho, abyste napouštěli a vypouštěli vzduch z celého systému, jednoduše připojte regulátor k tlakovému spínači a upravte požadovaný tlak.
  • Poté můžete spínač připojit k systému a zkontrolovat jeho funkčnost.

Důležité: Během celého procesu je důležité dbát na bezpečnost. Před jakýmikoli změnami se ujistěte, že kompresor je vypnutý a že je odpojen od napájení. Také se ujistěte, že vždy sledujete doporučené specifikace výrobce a nikdy nepřekračujete maximální hodnoty tlaku pro váš konkrétní systém.

Otázka: K čemu slouží tlakový spínač na kompresoru?

Odpověď: Tlakový spínač slouží k automatickému vypnutí nebo zapnutí kompresoru v závislosti na nastavené úrovni tlaku v nádrži. Je to zařízení, které kontroluje tlak vzduchu a chrání kompresor před přetížením.

Otázka: Jak funguje tlakový spínač kompresoru?

Odpověď: Tlakový spínač reaguje na změny tlaku v nádrži kompresoru. Když tlak překročí nastavenou horní hodnotu, spínač automaticky vypne kompresor. Naopak při poklesu tlaku pod nastavenou dolní hodnotu spínač kompresor zapne.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi tlakovým spínačem a tlakovým spínačem?

Odpověď: Tlakový spínač je obecný název pro zařízení pro regulaci tlaku, zatímco tlakový spínač je specifický typ tlakového spínače. Tlakový spínač je obvykle vybaven regulací tlaku a lze jej použít v různých aplikacích, jako jsou kompresory, čerpadla atd.

Otázka: Jaké jsou typické hodnoty napětí pro tlakové spínače pro kompresory?

Odpověď: Tlakové spínače pro kompresory mohou být k dispozici v několika různých napětích, například 400 V a 230 V. Výběr správného napětí závisí na požadavcích kompresoru a instalace.

Otázka: Jaké jsou další názvy tlakového spínače pro kompresor?

Odpověď: Další názvy pro tlakový spínač pro kompresor jsou tlakový spínač, tlakový spínač nebo tlakový spínač.

Otázka: Je tlakový spínač také pojistný ventil?

Odpověď: Ne, tlakový spínač není ekvivalentem pojistného ventilu. Tlakový spínač slouží k automatické regulaci tlaku v nádobě kompresoru, zatímco bezpečnostní ventil je zodpovědný za vypouštění nadměrného tlaku, aby se zabránilo poškození.

Otázka: Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti tlakového spínače pro kompresor?

Odpověď: Nejdůležitějšími vlastnostmi tlakového spínače pro kompresor jsou: nastavitelná hodnota tlaku, nastavitelný diferenční tlak (hystereze), robustní konstrukce, přesné měření tlaku a vysoká spolehlivost.

Otázka: Jaké jsou technické parametry tlakových spínačů pro kompresory?

Odpověď: Technické parametry tlakových spínačů pro kompresory se mohou lišit v závislosti na výrobci a modelu. Nejdůležitějšími parametry jsou rozsah regulace tlaku, maximální proudové zatížení, napájecí napětí a maximální provozní tlak.

Otázka: Lze tlakový spínač použít v různých systémech kompresorů?

Odpověď: Ano, tlakový spínač lze použít v různých kompresorových systémech bez ohledu na typ kompresoru (pístový, šroubový, spirálový atd.). Je však důležité zvolit správnou verzi spínače, která splňuje požadavky daného systému.

Otázka: K čemu se používá tlakový spínač na kompresoru?

Odpověď: Tlakový spínač, známý také jako tlakový spínač, se používá k udržování tlaku v nádobě kompresoru. Je vybaven přetlakovým ventilem, který odstraňuje tlak z pístů. Jeho hlavní funkcí je kontrolovat tlak v systému a zajistit bezpečný provoz kompresoru. Pokud tlak překročí nastavenou horní hodnotu, tlakový spínač vypne pohon kompresoru. Naopak při poklesu tlaku pod nastavenou dolní hodnotu spínač kompresor znovu spustí.

Otázka: Jaké jsou nejčastější parametry spojené s tlakovým spínačem?

Odpověď: Nejběžnější parametry spojené s tlakovým spínačem jsou: – Napájecí napětí: 400 V nebo 230 V, v závislosti na konkrétním modelu. – Jmenovitý proud: obvykle v rozmezí 13-18 A. – Výkon motoru (KW): určuje výkon kompresoru, pro který je spínač určen.

Otázka: Jaké jsou funkce tlakového spínače?

Odpověď: Tlakový spínač má několik důležitých funkcí, mj: – Řízení tlaku v nádrži kompresoru. – Vypínání a zapínání pohonu kompresoru v závislosti na hodnotě tlaku. – Zajištění bezpečného provozu kompresoru kontrolou hodnoty tlaku.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi tlakovým spínačem a tlakovým spínačem?

Odpověď: Tlakový spínač, známý také jako tlakový spínač, je zodpovědný za kontrolu tlaku v kompresorové nádobě a ovládání pohonu kompresoru. Tlakový spínač je naproti tomu určen k přímému zapínání a vypínání zařízení, jako jsou čerpadla nebo kompresory, v závislosti na hodnotě tlaku. Obě zařízení využívají princip tlakového spínače, ale mají odlišné použití.

Otázka: Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti tlakového spínače?

Odpověď: Nejdůležitějšími vlastnostmi tlakového spínače jsou: – Přizpůsobení různým napájecím napětím (400 V nebo 230 V). – Nastavitelný rozsah hodnot tlaku, který umožňuje přizpůsobit provoz tlakového spínače konkrétnímu systému. – Vybavení přetlakovým ventilem, který pomáhá odstranit tlak z pístů. – Robustní konstrukce a odolnost, aby vydržely náročné provozní podmínky kompresoru. – Odolnost proti proudovému a teplotnímu přetížení.

Otázka: Má tlakový spínač nějaké elektrické připojení?

Odpověď: Ano, tlakový spínač je vybaven elektrickými přípojkami pro připojení k napájení. Obvykle mají standardní zásuvky, které zapadají do typických zástrček.

Otázka: Jak si mohu tlakový spínač objednat?

Odpověď: Chcete-li si objednat tlakový spínač, můžete využít služeb místního dodavatele kompresorů nebo si prohlédnout nabídky internetových obchodů specializovaných na pneumatická zařízení. Pokud objednáváte online, je důležité zkontrolovat přesné parametry vypínače a ujistit se, že splňuje požadavky na jmenovité napětí a proud.

Otázka: Jaké jsou nejoblíbenější značky tlakových spínačů?

Odpověď: Mezi oblíbené značky tlakových spínačů patří Condor, MDR, Nema a mnoho dalších.

Otázka: Jak se montuje tlakový spínač?

Odpověď: Montáž tlakového spínače by měla být provedena v souladu s pokyny výrobce. Spínač se obvykle montuje na nádobu kompresoru nebo na žíhací trubku. Pro zajištění bezpečného provozu je důležité přesně připojit elektrické vodiče a spínač řádně přišroubovat.

Otázka: Jaké jsou hlavní výhody tlakových spínačů?

Odpověď: Hlavní výhody tlakových spínačů jsou: – Udržování tlaku v nádrži kompresoru v nastavených mezích. – Zajištění bezpečného provozu kompresoru kontrolou hodnot tlaku. – Ochrana motoru kompresoru před přetížením. – Přizpůsobivost různým systémům díky nastavitelnému rozsahu hodnot tlaku.

Otázka: Lze tlakový spínač použít jako regulátor tlaku?

Odpověď: Tlakový spínač není určen k tomu, aby fungoval jako regulátor tlaku. Jeho hlavní funkcí je kontrola tlaku v nádobě kompresoru a řízení pohonu kompresoru v závislosti na hodnotě tlaku. Pokud potřebujete redukci tlaku, měli byste k tomuto účelu použít specializované zařízení.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt